Windykator i komornik to dwie osoby, które zajmują się odzyskiwaniem zadłużeń od dłużników i zwracają je wierzycielom. Tutaj podobieństwa kończą się a zarówno windykator jak i komornik są zupełnie innymi osobami mającymi inne prawa i możliwości. We osób myli te dwie profesje, używając ich zamiennie, co jest sporym błędem. W tym tekście przybliżamy sylwetki zarówno windykatora jak i komornika sądowego oraz podpowiadamy, co może każdy z nich a czego mu nie wolno. Podpowiadamy też jak bronić się przed nieuczciwymi windykatorami i komornikami i co robić gdy mamy wątpliwości co do ich pracy.

Windykator

Windykator to pracownik firmy windykacyjnej, która zajmuje się odzyskiwaniem naszych należności. Mogą być to firmy, którym bezpośrednio zalegamy z opłatami np. operatorzy komórkowi jak i firmy zewnętrzne zajmujące się kupowaniem długów i odzyskiwaniem ich od dłużników. Windykator to osoba prywatna, która jedynie pracuje w takiej firmie i nie ma ona szczególnych uprawnień.

Może jedynie w imieniu firmy uzgadniać z nami szczegóły spłaty czy dokonywać innych ustaleń. Może też przyjmować kwoty pieniężne za pokwitowaniem czy przypominać nam telefonicznie lub osobiście o konieczności spłaty zadłużenia. Głównym celem windykatora jest przypominanie o uregulowaniu zadłużenia. Najczęściej windykatorzy probują przez pewien czas odzyskać od nas środki, które zalegamy np. bankom a jeśli jest to niemożliwe, dział windykacji kieruje sprawę do sądu i następnie do komornika — choć nie jest to regułą. Windykatorzy mogą kontaktować się z nami drogą cyfrową np. przez SMS, e-mail lub telefon, ale powinni również podać swoje dane i dane firmy, na zlecenie której działają.

Windykatorzy nie mogą wywierać na nas presji mającej znamiona prześladowania czy informować o naszych zadłużeniach np. naszych sąsiadów. Nie mają prawa wchodzić też na teren naszej posesji bez naszej zgody oraz zajmować żadnych sprzętów czy kont bankowych. Windykatorzy nie mogą zmuszać nas również do rozmowy o zadłużeniu czy podawania różnych informacji na nasz temat i naszej sytuacji finansowej.

Porada: Jeśli windykacją naszych zobowiązań zajmuje się już firma windykacyjna, możemy bronić się przed takimi działaniami, korzystając z usług i pomocy firmy antywindykacyjnej. Są to firmy wspierające nas w wychodzeniu z zadłużenia, które kładą duży nacisk na monitorowanie i rozwiązywanie sytuacji związanej z windykacją. W firmach takich pracują np. byli windykatorzy lub osoby o wykształceniu prawniczym. Będą oni w naszym interesie dbali o to, aby windykatorzy nie łamali prawa, a cały proces przebiegał jak najbardziej komfortowo, np. pośrednicząc w kontaktach z windykatorami.

Komornik sądowy

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, który posiada swoją własną kancelarię komorniczą. Zajmuje się on odzyskiwaniem zadłużeń i realizowaniem wyroków sądu w tym zakresie. To właśnie wyrok sądu jest podstawą działania komornika i tylko na takiej podstawie może odzyskiwać on zadłużenie od dłużnika. Działa on na zlecenie wierzyciela. Komornik robi to na podstawie wskazanych źródeł dochodów czy majątku we wniosku przez wierzyciela.

Nie może sam decydować o przebiegu egzekucji, a musi uzgodnić to z wierzycielem. W razie nieskuteczności egzekucji komorniczej komornik może wstrzymać egzekucję — choć w razie zmiany sytuacji może ją też wznowić. Aby zostać komornikiem, należy spełnić szereg wymogów. Będą to np. ukończone studia prawnicze, ukończone 28 lat czy niekaralność za przestępstwa pospolite i skarbowe. Komornik odpowiada też dyscyplinarnie np. za naruszenie powagi godności urzędu czy rażące łamanie przepisów prawa.

Komornicy posiadają znacznie więcej uprawnień i możliwości odzyskiwania zadłużenia aniżeli windykatorzy. Jako osoby egzekwujące wyroki sądowe mogą znacznie więcej niż osoby prywatne, jedynie nakłaniające nas dobrowolnie do uregulowania zadłużenia. Komornicy mogą zatem poprosić nas o oddanie pewnej sumy a jeśli tego nie zrobimy, mogą wyegzekwować środki na drodze przymusu egzekucyjnego. Z pewnością będzie to zajęcie części pensji z tytułu umowy o pracę lub całości z tytułu umów cywilnoprawnych.

Komornicy mogą na wniosek dłużnika pozostawić pewną część wolną od zajęcia, choć nie muszą tego robić. Komornik może również zająć nasze konto bankowe i środki na nim się znajdujące. Musi jednak pozostawić miesięcznie ok. 1800 złotych na koncie jako kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Komornik swoje czynności może wykonywać w dni robocze i soboty od godz. 7 do 21 lub w razie uzyskania zgody prezesa sądu o innych porach. Funkcjonariusz publiczny nie może zabierać również rzeczy podstawowego użytku, które stanowią podstawę naszej egzystencji np. ubrań czy podstawowego wyposażenia mieszkania. Komornik może również wezwać policję lub inne organy w celu siłowego wejścia posesję lub zorganizować licytację, na której zostanie spieniężony majątek dłużnika.

Co zrobić gdy mamy wątpliwości co do pracy komornika?

Zarówno windykatorzy jak i komornicy mogą prezentować różny poziom kultury oraz w różny sposób wykonywać swoje obowiązki. W tych sytuacjach mogą oni również jak inne profesje łamać prawo czy postępować niezgodnie z pewnymi normami. W takiej sytuacji nie jesteśmy skazani na bierne przyglądanie się sytuacji i nawet jako dłużnicy mamy swoje prawa. Jeśli to zachowanie windykatora budzi nasze negatywne odczucia, możemy wyprosić go z mieszkania lub w każdej chwili przerwać rozmowę z nim.

Możemy również poprosić o zmianę windykatora, który będzie zajmował się naszą sprawą lub złożyć skargę w firmie zajmującej się windykacją naszego zadłużenia. Gdy to komornik sądowy naszym zdaniem postępuje niezgodnie z prawem, możemy złożyć skargę na czynności komornika do sądu rejonowego. W obu przypadkach możemy zasięgnąć też opinii prawnika.

Ogólnie istnieje wiele punktów darmowej porady prawnej, gdzie u specjalistów możemy dowiedzieć się, czy działania windykatora lub komornika są właściwe i zgodne z prawem. Jeśli w danej sytuacji dochodzi do przestępstwa np. wymuszenia, możemy również skontaktować się bezpośrednio z policją, która na miejscu oceni sytuację i zapobiegnie ew. przestępstwu.