Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiążę się z wieloma formalnościami. Trzeba stale śledzić przepisy i orientować się, które kwestie dotyczą naszej banży. Powstaje wiele rejestrów, których pominięcie może grozić wieloma negatywnymi konsekwencjami. Jednym z nich jest BDO, który w swoim czasie wzbudzał strach w wielu przedsiębiorstwach. Postaramy się więc rozwiać Wasze wątpliwości. Kto ma obowiązek wpisu do BDO i jakie konsekwencje grożą za zlekceważenie tej formalności.

BDO – czym jest?

Zacznijmy jednak od tego, czym jest rejestr BDO. To nic innego, jak rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami na polski rynek. Jego zadaniem jest gromadzenie informacji o odpadach. Ma na celu również umożliwić wypełnienie obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Najistotniejszą informacją jest jednak kwestia, dla kogo BDO zostało przeznaczone.

Kto nie musi rejestrować się w BDO i prowadzić ewidencji?

Zaniedbanie obowiązku o wpis do BDO może się wiązać z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Jednak nie wszystkie podmioty, które działają w sferze gospodarki odpadami, muszą się znaleźć w rejestrze. Ustawa dopuszcza pewne zwolnienia, więc obowiązek wpisu do BDO nie dotyczy:

 • Przedsiębiorstw, które nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów;
 • Firm, które mają podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie remontu, rozbiórki, budowy różnych obiektów, czyszczenia zbiorników oraz urządzeń, a także sprzątania, napraw i konserwacji. W takim przypadku obowiązek wpisu do BDO stoi po stronie podmiotu, który świadczy daną usługę, ponieważ to on staje się wytwórcą. Chyba że umowa ma inne zapisy.

W przypadku, gdy kilku przedsiębiorców korzysta z jednego lokalu, w którym wytwarza się odpady, to obowiązek rejestracji do BDO można przenieść na jednego z nich lub na osobę wynajmującą lokal. Jednak takie przeniesienie musi nastąpić w formie zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ważna jest jeszcze jedna kwestia. Odpady, które powstawją w części socjalnej dla pracowników są traktowane tak samo, jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Zgodnie z przepisany nie podlegają więc one ewidencji, a ich wytwórcy nie mają obowiązku wpisu do BDO. Jednak jeżeli na terenie prowadzonej działalności powstają inne odpady, to nie są one zwolnione z ewidencji.

Kto musi uzyskać wpis do BDO?

Największy dylemat wzbudza pytanie, jakie firmy do BDO muszą się zarejestrować. Jeżeli nie dopełni się tego obowiązku mogą nas czekać negatywne konsekwencje, więc warto tego dopilnować. Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?

Do takiego wpisu przede wszystkim zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzają i transportują odpady, a także prowadzą ich ewidencję;
 • wprowadzający na teren Polski produkty w opakowaniach, oleje smarowe, pojazdy, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny;
 • importerzy oraz nabywcy opakowań na terenie UE.

Warto pamiętać, że to nie wszystkie podmioty, które muszą myśleć o rejestrze. Kto musi uzyskać wpis do BDO? Taka procedura dotyczny również wielu jednoosobowych działalności gospodarczych, od których wymaga się prowadzenia ewidencji odpadów. Zalicza się do nich, m.in. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.

Konsekwencje niezgłoszenia do BDO

Warto upewnić się, kto musi zarejestrować się do BDO. Niestety niedopilnowanie tego obowiązku może wiązać się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa powinno być więc zapoznanie się z przepisami dotyczącymi rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO. Jeżeli się nie dopilnuje swoich obowiązków, to można otrzymać jedną z dwóch typów kar:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt;
 • kara pieniężna ( od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rodzaj kary, którą możemy otrzymać zależy od kilku czynników związanych z wypełnianiem obowiązków. Dlatego warto dobrze poznać przepisy dotyczące rejestru BDO. Następnie należy skrupulatnie wypełniać wszystkie obowiązki. Trzeba pamiętać, że kary grożą nie tylko za brak wpisu do BDO, ale też inne czynności.

Administracyjna kara pieniężna może być nałożona za:

 • brak wpisu do BDO w przypadku, gdy jest on wymagany;
 • brak numeru rejestrowego (nadanego przez Marszałka przy rejestracji BDO) na dokumentach przygotowywanych w związku z prowadzoną działalnością.

Z kolei kara aresztu lub grzywny jest nakładana przez sąd. Można nią zostać ukaranym z następujących powodów:

 • brak złożenia wniosku o wpis do BDO;
 • złożenie wniosku niezgodnego z obecną sytuacją w firmie;
 • brak złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru lub zmianę wpisu;
 • niewypełnienie lub nienależyte wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych.

Warto również pamiętać, że na początku 2020 roku zmieniły się przepisy. W związku z tym karze grzywny lub aresztu podlegają również ten, kto:

 • nie będzie przechowywał, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, przez 5 lat od momentu rejestracji.
 • nie będzie miał potwierdzenia wygenerowanego z BDO w trakcie transportu odpadów.